Àmpit de formigó in situ doble
PHDEG0/0a-H1W1

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent sobre ponts

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema:H1
Amplada de treball:0,6 m (W1)
Deflexió Dinàmica normalitzat:0 m
Index de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat:1,8 m (VI5)

Assajos inicials del tipus

LaboratorisTipus d’assaig d’impacte
APPLUS IDIADATB11 – A201017ALGS
CIDAUTTB42 – E19-1734

Tipus i caracterització de materials:

Formigó:HA-35/P/I+F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terreny:Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despresses:No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments): Classe d’exposició XF4 según UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricacióSegons manual d’instal·lació.

© Copyright - GIVASA, S.A.