Barrera de seguretat de formigó in situ doble
BHDEG0/0a-H2W1

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema:H2
Amplada de treball:0,6 m (W1)
Deflexió dinàmica normalitzada:0 m
Índex de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat:0,7 m (VI2)

Assajos inicials de tipus

LABORATORISTIPUS D’ASSAIG D’IMPACTE
APPLUS IDIADATB11 – A213006ALGS
CIDAUTTB51 – E21-0248

Tipus i caracterització de materials

Formigó:HA-30/P/20/I+F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terreny:Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Condicions de durabilitat (materials i recobriments):Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1
Procediment de fabricació:Segons manual d’instal·lació
© Copyright - GIVASA, S.A.