Barrera de Seguretat de formigó in situ simple a mur
BHSEGO/0a-M-H2W2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema:H2
Amplada de treball:0,7 m (W2)
Deflexió Dinàmica normalitzat:0 m
Index de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat:0,7 m (VI2)

Assajos inicials del tipus

LaboratorisTipus d’assaig d’impacte
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB51 – E15-1268

Tipus i caracterització de materials:

Formigó:HA-30/P/I/F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terreny:Sobre capa amb espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós o formigó
Peces despresses:No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments): Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Durabilitat 100 anys.
Procediment de fabricacióSegons manual d’instal·lació.
© Copyright - GIVASA, S.A.