• CEBARRIER.COM - GIVASA

CEBARRIER.COM és una pàgina web gestionada per GIVASA, SA amb la finalitat de donar a conèixer els sistemes de contenció de vehicles de formigó in situ, que han passat les auditories corresponents per disposar del marcat CE segons la EN 1317-5.

GIVASA, SA – La història

GIVASA, SA fou constituïda l’Octubre de 1985 a Castellbisbal, província de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir l’estudi, el desenvolupament i la realització de treballs de seguretat vial tant d’obra nova, com de millora i conservació de l’existent.

L’empresa va iniciar immediatament la seva activitat al sector de l’obra pública, subministrant i instal·lant barreres de seguretat semirígides o metàl·liques en les diferents vies de circulació espanyoles.

Més tard, a partir de 1995, va ampliar l’activitat incorporant el subministrament i instal·lació de barreres de seguretat rígides, o de formigó in situ en diferents vies de circulació, a més de la fabricació, subministrament i instal·lació de senyalització vertical definitiva i provisional.

Responsabilitat social:

Mitjançant la incorporació de polítiques de responsabilitat social, GIVASA, SA, ha aconseguit avançar de forma sostenible, obtenint un creixement continuat i rendible. Aquesta evolució ha provocat que actualment l’empresa sigui un referent tant per les diferents administracions públiques, com per les constructores en matèria de seguretat passiva a les seves vies i obres.

Experiència:

La experiència de GIVASA, SA en el sector de l’obra pública està avalada per la feina i capacitat del seu equip humà, format per professionals que treballen amb els mitjans i la maquinària adequada per portar a terme la seva feina, posant especial cura en la correcta qualitat del producte i en una elaborada execució a l’obra.

ELS PRODUCTES

Per garantir la qualitat dels productes, serveis oferts i una correcta aplicació de la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, l’empresa disposa d’un Sistema de gestió de qualitat i medi ambient, basats en les normes UNE-EN-ISO-9001 i UNE-EN-ISO-14001 respectivament, per la producció i instal·lació de:

Senyalització vertical i baranes metàl·liques

  • Comercialització i instal·lació d’elements de contenció de vehicles (barreres semirígides de seguretat, passos de mitjana, sistemes de protecció de motociclistes, barrera mixta d’acer i fusta, ampits metàl·lics i coronació metàl·lica d’ampit de formigó).
  • Comercialització d’altres elements accessoris en senyalització de carreteres (dispositius d’abalisament, reductors de velocitat i delineants de carril)
© Copyright - GIVASA, S.A.